Společnost vojenské medicíny

Historie a předmět činnosti

Společnost byla pod původním názvem Společnost vojenských lékařů a farmaceutů (SVLF) založena dne 7. dubna 1999. Jako hlavní cíle si SVL stanovila zvyšování odborných znalostí v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů, šíření zdravotnické osvěty mezi vojáky a občany v kontextu hlavních úkolů vojenské zdravotnické služby.

Společnost vojenské medicíny ČLS JEP

Společnost byla pod původním názvem Společnost vojenských lékařů a farmaceutů (SVLF) založena dne 7. dubna 1999 z iniciativy plk. doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., tehdejšího rektora Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně (VLA JEP) v Hradci Králové (dnes Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, FVZ UO) a plk. MUDr. Romana Blanaře, zástupce náčelníka Odboru vojenského zdravotnictví MO ČR Praha a plk. v.v. prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc., vedoucího katedry toxikologie VLA JEP a emeritního rektora VLA JEP. Po náboru členů bylo v prosinci 1999 zvoleno předsednictvo společnosti a prvním předsedou se stal plk. MUDr. Jan Vesecký, náčelník odboru vojenského zdravotnictví MO ČR.

Zásadním impulzem pro vznik společnosti byla v té době pokračující redukce Zdravotnické služby AČR a současně nové nároky v rámci celoživotního vzdělávání vojenských lékařů, tak, aby vznikla odborná platforma k předávání odborných zkušeností a poznatků bez ohledu na specializaci či služební zařazení a reflektující specifika vojenského zdravotnictví.

Jako hlavní cíle si SVL stanovila zvyšování odborných znalostí v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů, šíření zdravotnické osvěty mezi vojáky a občany v kontextu hlavních úkolů vojenské zdravotnické služby.

Společnost se postupně rozrostla na více než 200 členů a mezi její nejviditelnější aktivity dosud patří pořádání výročních konferencí v Hradci Králové.

Od druhého volebního období se v roce 2003 stal na řadu let předsedou společnosti brig. gen. doc. MUDr. Leo Klein, CSc., náčelník Vojenské zdravotnické služby AČR a název společnosti byl rozšířen na Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (SVLFVL) s cílem maximalizovat její odborné pole působnosti. Odbornou publikační platformou se staly Vojenské zdravotnické listy (Military Medical Science Letters) vydávané VLA JEP/FVZ UO, informace o činnosti jsou zveřejňovány ve Zpravodaji vojenského zdravotnictví a Společnost navázala partnerský vztah s Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie.

V pořadí třetím předsedou společnosti byl v roce 2017 zvolen plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D., vedoucí katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny FVZ UO a hlavní odborník Vojenské zdravotnické služby pro vnitřní lékařství a za jeho předsednictví společnost uspořádala tři výroční konference s mezinárodní účastí, kdy další v pořadí byla zrušena v důsledku protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. V rámci společnosti začala od roku 2018 působit i neformální sekce mladých vojenských lékařů, kterým v posledním ročníku konference patřil první přednáškový den.

Poslední volby se uskutečnily v roce 2021 a vzešel z nich aktuální výbor s předsedou plk. gšt. MUDr. Milošem Bohoňkem, Ph.D., primářem Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha a hlavním odborníkem pro hematologii a transfuzní lékařství VZdrSl AČR. Z důvodu zjednodušení názvu byla společnost přejmenována na Společnost vojenské medicíny (SVM) a v roce 2021 institucionálně zřízeny Sekce mladých vojenských lékařů a Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a společnost se tak otevřela všem zdravotnických profesím.

Nový výbor přijal Programové prohlášení a uzavřel Memorandum o spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO a Sekcí vojenského zdravotnictví MO a tím profiloval a vytýčil směr dalšího působení a rozvoje společnosti.

Podrobnosti z historie Společnosti vojenské medicíny naleznete v článku Klein L., Fusek J., Stručná historie vzniku a činnosti společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Mil. Med. Sci. Lett. (Voj. Zdrav. Listy) 2018, 87, 1-5.